Generalforsamling 21. februar 2024 kl. 19 i FORMSAMLINGSHUSET

Kom og hør om året 2023 i Nim if og hvad vi har af tanker og ideer for 2024 mv. Efter generalforsamlingen vil der være fastelavnsboller.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formand samt afdelingsformænd aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
    1. Bestyrelsen ønsker en forenkling af vedtægternes §4 stk. 4. Sætningen forkortes, så "formand, kasserer" udgår. Se de gældende vedtægter via link nedenfor
  5. Valg af bestyrelse med suppleanter
  6. Valg af revisor og revisor suppleant
  7. Eventuelt